Algemene lesvoorwaarden instrumentale lessen en zanglessen (versie januari 2007)


1) Lesovereenkomst

De lesovereenkomst treedt in werking nadat de leerling geplaatst is in de gewenste les. Een privé-, duo- of groepsles vindt plaats éénmaal per week op een afgesproken vaste tijd. Een privé-les duurt een half uur. Een duo-les en groepsles duren 3 kwartier. De lessen worden aangegaan voor een periode van minimaal 5 lessen. De inschrijving blijft net zolang geldig totdat de leerling de lesovereenkomst schriftelijk heeft opgezegd. Indien de lesover- eenkomst gedurende de tijd waarvoor hij is aangegaan niet wordt opgezegd, wordt de lesovereenkomst stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn en onder dezelfde voorwaarden.

2) Absentie

Bij incidenteel verzuim van een leerling, wegens ziekte of andere redenen, zal de les doorberekend worden. Het wordt zeer gewaardeerd wanneer een les tijdig afgemeld wordt. Lessen kunnen echter niet verschoven of ingehaald worden. Slechts bij langdurige afwezigheid door ziekte kan er restitutie van lesgeld plaatsvinden. Zie hiervoor artikel 8) Restitutie van lesgeld.

3) Vervanging docent

Wanneer een les door een docent wordt afgezegd, zal er gezorgd worden voor een vervangende docent. Popschool Ommoord verplicht zich tijdelijke of permanente vervanging van een docent zoveel mogelijk te beperken. De leerling kan aan vervanging van de docent geen rechten tot tussentijdse opzegging of restitutie ontlenen.

4) Vakanties

De vakanties lopen synchroon met de in dat jaar geldende vakanties en feestdagen van het voortgezet onderwijs van de gemeente Rotterdam. Over de vakanties wordt geen lesgeld berekend. Popschool Ommoord kent de volgende vakanties en vrije dagen:

– Voorjaarsvakantie
– Goede vrijdag en Pasen
– Meivakantie
– Hemelvaartsdag
– Pinksteren
– Zomervakantie
– Herfstvakantie
– Sinterklaas
– Kerstvakantie


5) Opzeggen

Opzeggen van de lesovereenkomst moet altijd per aangetekend schrijven gebeuren, met vermelding van reden, gericht aan Popschool Ommoord t.a.v. lesgeldadministratie, Hesseplaats 100, 3068 EA te Rotterdam. De leerling dient echter rekening te houden met een opzegtermijn van 5 weken. Dit houdt in dat de leerling na het opzeggen van de lesovereenkomst nog over dit aantal lessen lesgeld verschuldigd is en dat men recht heeft op deze lessen. In bijzondere gevallen kan Popschool Ommoord de lesovereenkomst eenzijdig opzeggen.

6) Betaling

De betaling van het lesgeld en huur van instrumenten gaat uitsluitend via automatische incasso*. a) In termijjnen van 5 lessen. b) In termijnen van 20 lessen (half cursusjaar). U geniet hierbij een korting van 5% over het totaalbedrag. c) In termijnen van 40 lessen (heel cursusjaar). U geniet hierbij een korting van 10% over het totaalbedrag. Over de betaalde lesgelden kan geen restitutie worden verleend (zie ook punt 8 van deze algemene voorwaarden).

7) In gebreke blijven

Bij in gebreke blijven van betaling worden de kosten van invordering en de wettelijke incassorente bij de klant in rekening gebracht.

8) Restitutie van lesgeld

Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen: a) Langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische verklaring). b) Ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders, leerling en management van Popschool Ommoord). c) Overlijden van de leerling. d) Lesuitval veroorzaakt door of vanwege Popschool Ommoord. In de onder a) tot en met d) genoemde gevallen, dient te allen tijde een schriftelijk verzoek te worden ingediend t.a.v. lesgeldadministratie, 3068 XT te Rotterdam. Voor de onder d) genoemde situatie, vindt aan het einde van het jaar automatisch herberekening van het lesgeld en restitutie van de niet genoten lessen plaats.

9) Huurinstrumenten

Bij schade aan een huurinstrument, gemaakt door de huurder, is de huurder aansprakelijk en zal de hieruit voortvloeiende kosten moeten betalen. Normaal onderhoud en vervanging van onderdelen zijn voor kosten van Popschool Ommoord. Voor huurinstrumenten wordt een borgsom gevraagd. —- * Indien u niet akkoord gaat met het geïncasseerde bedrag, kunt u de incasso binnen een termijn van 30 dagen storneren.